وظایف سیستم های اندازه گیری چیست؟

وظایف سیستم های اندازه گیری

سیستم ها و وسیله های اندازه گیری در کاربردهای صنعتی و مهندسی سه وظیفه عمده بر عهده دارند:نمایشگر وزن کاموس

نمایش

نمایش اطلاعات کمیت اندازه گیری شونده از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیستم ها و وسیله ها برای نمایش اطلاعات کمیت اندازه گیری شونده از روش های گوناگونی استفاده می کنند. مانند انحراف عقربه سرعت سنج برای نمایش سرعت اتومبیل.

ثبت

یکی دیگر از وظایف دستگاه اندازه گیری ثبت مقادیر کمیت اندازه گیری شونده بر حسب زمان یا متغییر دیگر است. مانند ثبات پتانسیومتری که برای نظارت، دما را بر روی یک ثبات نواری ذخیره می کند.نمایشگر وزن کاموس

کنترل

مهمترین وظیفه سیستم ها و وسیله های اندازه گیری در کاربردهای مهندسی، خصوصاً در زمینه فرآیندهای صنعتی، کنترل است. در این حالت، سیستم کنترلی از اطلاعات اندازه گیری شده برای کنترل کمیت اصلی استفاده می کند.نمایشگر وزن کاموس
مشخصات سیستم های اندازه گیری

مشخصات اساسی یک سیستم اندازه گیری عبارتند از:

۱- صحت

صحت به معنی تطابق مقدار اندازه گیری شده با مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری است. صحت در اندازه گیری ها را معمولاً برحسب درصد خطا در تمام محدوده اندازه گیری مشخص می کنند.نمایشگر وزن کاموس

۲- خطی بودن

مفهوم خطی بودن برای پاسخ خروجی حس کننده به کار برده می شود و بدان معنا است که نسبت تغییرات کمیت ورودی به تغییرات سیگنال خروجی، یک مقدار ثابتی خواهد بود و منحنی خروجی حسگر نسبت به ورودی آن به شکل یک خط مستقیم است.

٣- پسماند

پسماند به معنی تفاوت مقدار اندازه گیری هنگامی که ورودی از جهت های مختلف به مقدار اصلی خود نزدیک شود است. یعنی در صورتیکه مقدار خروجی به ازای یک ورودی ثابت تابعی از جهت رو به افزایش یا رو به کاهش ورودی باشد، مبدل دارای هیسترزیس است.نمایشگر وزن کاموس
۴- زمان مرده

زمانی است برای جلوگیری از نوسانات اضافی در حول یک نقطه مطلوب، که سیستم اندازه گیری برای پاسخ دادن به تغییر کمیت اندازه گیری شونده نیاز دارد. در واقع زمان مرده برابر زمانی است که طول می کشد تا وسیله، بعد از تغییر کمیت اندازه گیری شده، شروع به پاسخ دادن کنند.

۵- آستانه

حداقل مقدار ورودی، که باعث هیچ تغییری در خروجی نمی شود را آستانه وسیله گویند. در مشخص کردن آستانه، اولین تغییر خروجی ملموس را به صورت تغییر قابل اندازه گیری مشهود تعریف می کنند.

۶- ناحیه مرده

بزرگترین تغییر کمیت ورودی برای جلوگیری از نوسانات اضافی در حول یک نقطه مطلوب، ناحیه مرده است.نمایشگر وزن کاموس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس تلفنی

بستن
مقایسه